Obchodní podmínky 2017-05-22T13:16:56+02:00

Obchodní podmínky pro službu přepravu dokumentů společnosti ELMS service s.r.o.

1. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

a) “zasílatelem” společnost ELMS service s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Praha 9, IČ: 24765279

b) “objednatelem a příkazcem” osoba, která si prostřednictvím internetových stránek www.pozvanicizince.cz objedná přepravu zásilky, a je subjektem uzavřeného právního vztahu se zasílatelem.

c) “přepravní společností, přepravce, dopravce” společnost, která na základě smlouvy uzavřené se zasílatelem na účet příkazce provede jakožto dopravce přepravu zásilky, příkazce nebo odesílatel se musí řídit pokyny takové společnosti při převzetí/odeslání zásilky, respektive pokyny, které vyplývají z povahy příkazu a povinnostmi pro odeslání/ převzetí zásilky stanovené v těchto obchodních podmínkách

d) “odesílatelem” osoba, která je oprávněna předat zásilku přepravní společnosti k přepravě na základě určení příkazce. Pokud osoba příkazce není shodná s osobou odesílatele, odpovídá příkazce za odesílatele, jako kdyby zásilku odesílal sám.

e) “příjemcem” osoba oprávněná převzít zásilku od přepravní společnosti na základě určení příkazce nebo odesílatele.

f) “místem nakládky” adresa místa přesně stanovená příkazcem v rámci objednávky přepravy, na kterém je zásilka určena k převzetí od odesílatele,

g) “místem vykládky” adresa místa přesně stanovená příkazcem v rámci objednávky přepravy, na kterém je přepravní společnost povinna předat zásilku příjemci,

h) “zásilkou” to, co je předmětem smlouvy o zasílatelství uzavřené mezi zasílatelem a příkazcem (zpravidla dokumenty apod.),

i) “přepravním listem” listina obsahující veškeré nezbytné údaje o odesílateli nebo příkazci a příjemci zásilky, o předmětu zásilky, její popis a výši přepravného,

j) “přepravným nebo odměnou” peněžní plnění, které je na základě zasílatelské smlouvy mezi zasílatelem a příkazcem povinen příkazce, respektive objednatel uhradit zasílateli.

3. Objednávka

a) Zasílatel přijímá objednávky zásadně elektronickou formou pomocí vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pozvanicizince.cz. Příkazce je povinen vyplnit všechny požadované údaje pravdivě.

b) Pro vyzvednutí věci zasílané na základě standardní objednávky dle příkazu od příkazce je nutné objednávku zadat prostřednictvím internetových stránek uvedených v tomto článku nejpozději do 15:00 hod., a to jeden pracovní den předem. Na objednávky učiněné mimo pracovní dny se pohlíží, jako by byly učiněny v nejblíže následující pracovní den.

d) Odesláním objednávky příkazce vyjadřuje svoji svobodnou vůli vstoupit do smluvního vztahu se zasílatelem.

e) Zasílatel má právo bez udání důvodů odmítnout objednávku, a to do 24 hodin od jejího doručení zasílateli. Bude-li objednávka učiněna mimo pracovní den, považuje se pro účely předchozí věty za doručenou zasílateli v 09:00 hod. nejblíže následující pracovní den. O této skutečnosti bezprostředně uvědomí objednatele.

f) Příkazce může svoji objednávku zrušit, a to do 1 hodiny od jejího odeslání. V odůvodněných případech lze objednávku zrušit až do okamžiku jejího převzetí smluveným přepravcem., ovšem pouze se souhlasem zasílatele. Zrušení objednávky je možné telefonicky, případně prostřednictvím internetových stránek zasílatele. V jiných případech objednávku nelze zrušit, neboť s poskytováním objednané služby je započato neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v první větě tohoto odstavce. Příkazce, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aby zasílatel zahájil plnění před uplynutím zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy, a bere na vědomí, že s z tohoto důvodu není oprávněn od smlouvy odstoupit .

4. Vlastnosti zásilky

a) Zasílatel upozorňuje příkazce, že přepravce přijme na základě smlouvy se zasílatelem k přepravě výhradně zásilky, které splňují následující kritéria:

1) maximální hmotnost zásilky je 0.5 kg,

2) maximální rozměry přibližně odpovídají velikosti A4.

b) Jestliže objednatel v rozporu se smlouvou a obchodními podmínkami neposkytne údaje, nebo je poskytne neúplně či nepravdivé, anebo neposkytne údaje nezbytné k uzavření smlouvy na jeho účet na základě zasílatelské smlouvy, nemá objednatel nárok požadovat náhradu případně vzniklé škody a zasílatel upozorňuje objednatele, že přímo zasílatel má právo po objednateli požadovat náhradu škody včetně ušlého zisku, která zasílateli vznikla tím, že objednatel nesplnil svoji povinnost. To se týká zejména nepravdivě uvedené váhy zásilky, jejích vlastností apod.

c) Jestliže zasílatel zjistí, že předmětem přepravy je zásilka obsahující položku vyňatou z přepravy, může kdykoliv odstoupit od smlouvy. To platí i tehdy, jestliže byla zásilka na základě nepravdivých informací poskytnutých objednatelem přijata k přepravě. Zasílatel bude mít v takovém případě právo požadovat po objednateli náhradu nákladů, které mu v souvislosti s takovou objednávkou vznikly.

5. Řádné zabalení zásilky a její označení

Dokumenty budou převzaty zaměstnancem přepravní společnosti, který zkontroluje, že jsou posílány pouze dokumenty. Následně budou vloženy do obálky a ta bude uzavřena.

6. Otevření zásilky

Přepravní společnost má právo otevřít a prohlédnout zásilku bez předchozího oznámení odesílateli.

7. Dodací podmínky

a) Místo nakládky je na území České republiky. V takovém případě činí doba dodání zpravidla

I. 1-2 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika, II. 2-5 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území státu, který není členským státem Evropské unie.

b) Zasílatel upozorňuje, že standardní doba dodání zásilky podle písmene a) tohoto ustanovení není přepravcem garantována a může se v odůvodněných případech prodloužit, a to zejména v závislosti na vnějších vlivech, které přepravce nemůže ovlivnit. Jedná se například o nepříznivé povětrnostní podmínky, poruchu na vozidle vykonávajícím přepravu, autoritativní zásah státu (například celní kontrola) aj.

c) Jestliže dojde k prodloužení doby dodání zásilky na základě vlivů podle písmene b) tohoto ustanovení, které přepravce v rámci sjednaného příkazu od zasílatele nemůže ovlivnit, nemá objednatel nárok na náhradu případně vzniklé škody.

8. Způsob Převzetí zásilky přepravcem na základě zasílatelského příkazu

Místo a termín převzetí zásilky

a) Přepravce převezme zásilku na místě nakládky, které je přesně určeno objednatelem, a to pomocí přesné adresy a poštovního směrovacího čísla, případně jiným předem identifikovatelným údajem.

b) Nelze-li místo nakládky zadané objednatelem přesně určit, není přepravce povinen tuto zásilku převzít.

c) Přepravce převezme zásilku od prvních uzamykatelných dveří na místě nakládky.

d) Přepravce zkontroluje označení zásilky a manipuluje se zásilkou tak, aby nedošlo k její záměně, a aby způsob přepravy odpovídal povaze zásilky.

e) Termín převzetí zásilky sjedná objednatel se zasílatelem prostřednictvím objednávky, a to z termínů, které budou v daný okamžik k dispozici.

f) Při převzetí zásilky přepravce vystaví odesílateli doklad o převzetí zásilky k přepravě.

Výjimky z převzetí zásilky

a) Přepravce není povinen převzít zásilku, která nesplňuje podmínky podle článku 4 písmene a).

b) Přepravce má možnost zásilku převzít i v jiném termínu než v termínu shodnutém v objednávce, a to tehdy, jestliže nastane situace, kterou přepravce nemůže ovlivnit (tj. z důvodu vnějších vlivů například viz článek 7 písmeno b)).

d) Jestliže se přepravci nepodaří vyzvednout zásilku na místě nakládky ve sjednaný den z důvodu nesoučinnosti odesílatele, přenechá přepravce na místě nakládky písemný doklad o tom, že zásilku nebylo možné vyzvednout. Přepravce učiní opětovný pokus o převzetí zásilky zpravidla následující pracovní den.

e) Jestliže se nepodaří ani na 2. pokus vyzvednout zásilku, vyrozumí přepravce odesílatele zásilky, případně objednatele, o této skutečnosti. Přepravce vyzve odesílatele, případně objednatele, k tomu, aby zásilku doručil přepravci, nebo s odesílatelem, případně objednatelem sjedná další pokus o vyzvednutí zásilky. Tento další pokus odesílatel, případně objednatel, přepravci uhradí v souladu s aktuálním ceníkem.

9. Doručení zásilky na základě zasílatelského příkazu

Místo a termín doručení zásilky

a) Přepravce doručí zásilku na místo vykládky, které je přesně určeno objednatelem, a to pomocí přesné adresy a poštovního směrovacího čísla, případně též jiným identifikačním údajem.

b) Přepravce není povinen doručit zásilku, jestliže není přesně určené místo vykládky. V takovém případě může přepravce kontaktovat objednatele za účelem upřesnění adresy míst vykládky, nebo bude zásilka vrácena na místo nakládky.

c) Přepravce je povinen zásilku doručit k prvním uzamykatelným dveřím na místě vykládky.

d) Přepravce zásilku doručí v termínu sjednaném s objednatelem prostřednictvím objednávky, a to z termínů, které budou v daný okamžik k dispozici.

e) Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilku zvnějšku zkontrolovat, zejména zda není poškozen její obal či zda zásilka nejeví jiné patrné známky poškození. Případné poškození je přepravce na popud příjemce povinen uvést do přepravního listu.

f) Přijetí zásilky je příjemce povinen stvrdit vlastnoručním podpisem.

Výjimky z doručení zásilky

a) Přepravce nedoručí příjemci zásilku, jestliže nebylo řádně uhrazeno přepravné (blíže viz článek 11). Přepravce doručí zásilku až tehdy, kdy bude tento závadný stav odstraněn.

b) Přepravce má možnost zásilku doručit i v jiném termínu než v termínu v objednávce dle zaslaného příkazu zasílateli, a to tehdy, jestliže nastane situace, kterou přepravce nemůže ovlivnit (tj. z důvodu vnějších vlivů například viz článek 7 písmeno b)).

c) Přepravce může zásilku doručit i jiné osobě než příjemci, jestliže tato jiná osoba dostatečným způsobem prokáže, že je k přijetí zásilky zmocněna nebo že je v přímém příbuzenském nebo obdobném (např. druh/družka) vztahu s příjemcem.

d) Jestliže se přepravci nepodaří doručit zásilku na místě vykládky ve sjednaný den z důvodu nesoučinnosti odesílatele, přenechá přepravce na místě vykládky písemný doklad o tom, že zásilku nebylo možné doručit. Přepravce učiní opětovný pokus o doručení zásilky zpravidla následující pracovní den.

e) Jestliže se nepodaří ani na 2. pokus doručit zásilku, vyrozumí přepravce příjemce zásilky, případně objednatele, o této skutečnosti. Přepravce vyzve příjemce, případně objednatele, k tomu, aby si zásilku vyzvedl v prostorách přepravce, nebo s příjemcem, případně objednatelem sjedná další pokus o doručení zásilky. Tento další pokus příjemce, případně objednatel, přepravci uhradí v souladu s aktuálním ceníkem.

f) Jestliže se nedaří zásilku doručit ani na další pokusy nebo pokud příjemce nereaguje na výzvu přepravce, vrátí přepravce zásilku odesílateli. Odesílatel případně objednatel je povinen uhradit náklady vzniklé vrácením zásilky odesílateli a rovněž náklady na další pokusy o doručení zásilky příjemci.

g) Jestliže v takovém případě odesílatel nebo objednatel neuhradí tyto náklady do 30 dnů, má přepravce právo zásilku otevřít a její obsah zpeněžit. Takto vzniklý obnos přepravce použije na úhradu mu vzniklých nákladů. Částku obnosu, která převyšuje vzniklé náklady, vrátí přepravce objednateli.

10. Znehodnocení zásilky přepravcem

a) V odůvodněných případech je přepravce oprávněn zničit zásilku. Jedná se o případy, kdy zásilku prokazatelně není možné doručit příjemci a zároveň ji ani prokazatelně nelze vrátit odesílateli nebo objednateli.

b) Stejně tak přepravce může zničit zásilku, jestliže její obsah může ohrozit život nebo zdraví jiných osob nebo pokud hrozí vznik škody na majetku.

c) V těchto případech zasílatel upozorňuje, že se nemůže objednatel, příjemce ani odesílatel domáhat náhrady škody.

11. Přepravné – odměna ze zasílatelské smlouvy

Výše a způsob úhrady přepravného – odměny ze zasílatelské smlouvy

a) Výše přepravného se stanoví podle ceníku platného v den uzavření objednávky. Výše přepravného je stanovena na základě zadaných vstupních údajů příkazce v objednávce, a to na základě parametrů zásilky, místa určení a dalších specifikacích určených v zasílatelském příkazu. Na základě zadaných údajů, je stanovena odměna ze zasílatelské smlouvy. Ceník je současně přiložen k objednávce, přičemž příkazce odesláním objednávky stvrzuje, že se s ceníkem řádně seznámil a že s ním souhlasí. Konkrétní výše přepravného je určena na základě faktické nebo volumetrické váhy zásilky dle toho, která z těchto vah je vyšší. Přepravné stanovené na základě volumetrické váhy lze stanovit pouze tam, kde vstupní údaje při zadávaní objednávky vyžadují zadání rozměrů zásilky. Zásilka je převážena přepravcem nebo přímo zasílatelem. V případě, že vstupní údaje po převážení se budou lišit oproti reálným údajům o 10% a více, příkazce je povinen uhradit na výzvu zasílatele smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, ustanovení § 2050 a násl. zák. č. 89/2012 se vylučuje.

b) Aktuálně platný ceník je dostupný na internetových stránkách zasílatele; odesláním objednávky – návrhu smlouvy, příkazce dává najevo souhlas s výší přepravného. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky od zasílatele.

c) Přepravné je možné uhradit výhradně z těchto způsobů:

1. bezhotovostně převodem na účet, 2. bezhotovostně kartou.

d) Způsob úhrady přepravného je objednatel, příkazce povinen zvolit při učinění objednávky.

e) Přepravné je třeba uhradit před doručením zásilky. Jestliže tato podmínka nebude splněna, přepravce neučiní úkony k doručení zásilky do doby, než bude přepravné uhrazeno. Jakmile dojde k uhrazení zásilky, bude učiněn úkon k jejímu doručení následující pracovní den.

f) Nad rámec přepravného se příkazce zavazuje uhradit případné clo, daně či jiné obdobné poplatky spojené s přepravou zásilky. V případě, že by dle právních předpisů vznikla povinnost k úhradě osobě odlišné od příkazce (zejména příjemci), přebírá příkazce společnou a nerozdílnou odpovědnost za úhradu takové platby. V případě, že by v důsledku nesplnění povinnosti k takové platbě ze strany příkazce či jiné k tomu povinné osoby, musel takovou platbu provést zasílatel, je zasílatel oprávněn požadovat úhradu takto vynaložených prostředků po příkazci, a to včetně případné škody, která by mu v této souvislosti vznikla.

Přepravné

a) Přepravné je ve všech případech hrazeno předem před počátkem výkonu přepravy zásilky. Dokud nedojde k úhradě přepravného, nedojde k započetí přepravy zásilky.

b) Přepravné zahrnuje převzetí zásilky od odesílatele (prvních uzamykatelných dveří) na místě nakládky a doručení zásilky jejímu příjemci (první uzamykatelné dveře). Přepravné zahrnuje 2 pokusy o doručení zásilky jejímu příjemci na určenou adresu.

c) V případě, že tyto 2 pokusy nebudou úspěšné, může si zasílatel účtovat další náklady spojené s učiněním dalšího pokusu o doručené zásilky. Obdobně si zasílatel může účtovat další náklady v případě, že po 2 neúspěšných pokusech si příjemce zásilku sám tuto zásilku u přepravce vyzvedne. Výše nákladů lze nárokovat, pokud je stanovena v ceníku.

d) Přepravné nezahrnuje další manipulaci se zásilkou na rámec písmene b).

e) V případě, že příjemce zásilky nebo objednatel po doručení zásilky požaduje zásilku přepravit na jiné než v objednávce určené místo, může mu přepravce vyhovět, ovšem pouze tehdy, pokud je o této skutečnosti dostatečně informován. Náklady vzniklé touto další manipulací je povinen uhradit příjemce zásilky nebo objednatel – příkazce.

f) Jestliže není možné doručit zásilku příjemci, protože příjemce zásilku odmítá nebo jestliže se příjemce na místě doručení nenachází, vrátí se zásilka odesílateli. Odesílatel nebo objednatel je zároveň povinen uhradit náklady za přepravu zpět z místa doručení zpět odesílateli.

g) V případě nedodržení podmínek zasílatelské smlouvy, zejména odesláním jiného druhu zásilky nebo zásilky s větší hmotností, je zasílatel oprávněn rozdíl v ceně požadovat po příkazci. Pokud byla odeslána zásilka s větší hmotností, než byla u zasílatele objednána, je příkazce povinen rozdíl v ceně uhradit do 3 dnů od odeslání zásilky na účet zasílatele pod stejným variabilním symbolem a na stejné číslo účtu, který je uveden v potvrzení objednávky a přiložené faktuře, neboť výše ceny je známa z přiloženého ceníku.

h) Pokud rozdíl v ceně nebude uhrazen ani po dodatečné výzvě k úhradě nebo dodatečně vystavené faktuře, je zasílatel oprávněn si účtovat smluvní pokutu v souladu s ceníkem, škodu, veškeré jiné příslušenství k pohledávce včetně nákladů spojených s vymáháním nároku zasílatele. Pokud výše smluvní pokuty není stanovena v ceníku, sjednává se smluvní pokuta za porušení jakékoliv povinnosti příkazce ve výši 500,-Kč za každé takové porušení. Aplikace ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., se vylučuje.

ch) Příkazce výslovně souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě přes komunikaci na dálku, a to emailem. Ohledně doručení platí čl. 15 písm. a) těchto obchodních podmínek.

i) Pro případ prodlení příkazce s úhradou faktury nebo jiné platby sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0.1 % za každý, byť i jen započatý den prodlení z dlužné částky. V případě, že finanční hodnota úroku z prodlení dosáhne dvojnásobku dlužného přepravného nebo jiné dlužné částky, sníží se následujícím dnem úrok z prodlení s tím, že příkazce bude nadále povinen hradit úrok z prodlení v zákonné výši.

[1] Volumetrická váha se vypočítá jako podíl dle vzorce:

[délka (cm) x šířka (v cm) x výška (v cm)] / 5000

12. Pojištění zásilky

a) Zásilka, kterou přepravce převezme k přepravě není pojištěná proti ztrátě, krádeži nebo poškození, a to od okamžiku jejího převzetí k přepravě do okamžiku doručení zásilky příjemci.

b) Zásilku lze pojistit. Standardní výše pojištění činí 10 000,- Kč.

13. Poškození zásilky a reklamace

a) Jestliže došlo od okamžiku převzetí zásilky k přepravě do okamžiku jejího doručení příjemci ke vzniku škody, má objednatel právo uplatnit reklamaci služby u zasílatele, který následně bude jednat s příslušným přepravcem – dopravcem. Obdobné platí i v případě, že se nepodařilo zásilku doručit příjemci a tato je vracena odesílateli.

b) Objednatel uplatní reklamaci bezodkladně poté, kdy zjistil skutečnost, která je předmětem reklamace, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku doručení zásilky.

c) Reklamaci může uplatnit pouze objednatel, a to u přepravce výhradně elektronickou formou (prostřednictvím zasílatele formuláře na internetových stránkách či emailu).

d) Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů od doručení reklamace prostřednictvím zasílatele přepravci k vyjádření. Zasílatel doručí žádost o uplatnění reklamace bez zbytečného odkladu. Do konce této lhůty musí přepravce o reklamaci rozhodnout a s rozhodnutím seznámit objednatele. Za seznámení s rozhodnutím lze považovat i odeslání rozhodnutí o reklamaci na emailovou adresu objednatele. Na žádost objednatele lze práva a šetření reklamace postoupit přímo odesílateli před vyřízením reklamace. V případě kladného vyřízení reklamace, veškerá práva za vady z přepravy budou bezodkladně postoupena na objednatele.

e) Vznik škody je nutné zaznamenat do přepravního listu a protokolu o škodě, a to ihned, jakmile příjemce škodu zjistí, nejpozději do okamžiku, kdy je zásilka doručena příjemci
a přepravce opustí místo vykládky. Jestliže nebude škoda zaznamenána do tohoto okamžiku, nebude možné škodu považovat za dostatečně prokázanou.

f) Rozhodnutí přepravce o vyřízení reklamace objednávky z konkrétního reklamačního důvodu je konečné a neměnné. K dalším reklamacím téže objednávky z téhož reklamačního důvodu nebude přepravce přihlížet.

g) Odpovědnost za správné zaznamenání škody do přepravního listu a do protokolu o škodě nese objednatel.

h) Objednatel je povinen umožnit přepravci nebo zasílateli pro potřeby reklamace ohledání poškozené zásilky a jejího obalu.

i) K reklamačnímu formuláři objednatel připojí veškeré důkazy o vzniklé škodě, zejména fotografie, doklad apod.

j) Jestliže objednatel k reklamaci nedoloží potřebné důkazy, může mu přepravce umožnit doplnění těchto důkazů, a to ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však ve lhůtě 10 dní. Po dobu běhu této lhůty neběží lhůta pro vyřízení reklamace.

k) Jestliže objednatel nedoloží nezbytné důkazy o poškození zásilky, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, nebude možné škodu považovat za dostatečně prokázanou.

l) Jestliže bude reklamace uplatněna vůči zásilce obsahující zboží vyňaté z přepravy, nebude na tuto reklamaci brán zřetel. Totéž platí pro zásilku, která nebyla řádně zabalena podle pravidel pro balení zásilek podle bodu 5 těchto obchodních podmínek, a to zejména v případě, kdy se nedostatečnost zabalení zásilky projeví až po jejím převzetí.

14. Odpovědnost za škodu

a) Zasílatel odpovídá za skutečně vzniklou hmotnou škodu na zásilce přijaté k přepravě (dále jen “škoda”), která vznikla v důsledku porušení jeho povinností ze zasílatelské smlouvy, a to maximálně do výše částky skutečně objednatelem za objednávku uhrazené. Zasílatel neodpovídá za škodu způsobenou přepravcem ani třetí osobou, pokud zasílatel postupoval v souladu s příkazem. Zasílatel dále neodpovídá za škodu nehmotnou.

b) Výše škody odpovídá tomu, o kolik se v důsledku škodné události a zavinění zasílatele snížila hodnota zásilky.

c) Zasílatel nikdy neodpovídá za ušlý zisk vzniklý pozdním doručením zásilky., a to z povahy smlouvy zasílatelské.

15. Společná ustanovení

a) Veškerá komunikace související s touto smlouvou bude probíhat v elektronické podobě přes komunikaci na dálku, a to zasílateli na e-mail podpora@elmsservice.cz a příkazci na e-mail, který uvede v objednávce. Korespondence je doručena dnem odeslání emailu zasílající stranou. Pokud dojde ke změně emailu, respektive údaje na straně příkazce, je povinen takovou změnu nahlásit zasílateli do 5 ti pracovních dnů, jinak se má za to, že korespondence byla řádně doručena.

b) Příkazce bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou jakékoliv platby zasílateli je zasílatel oprávněn odeslat mu upomínku s výzvou k úhradě, která je zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 50,- Kč. V případě, že příkazce ani v návaznosti na doručenou upomínku dlužnou částku neuhradí, zašle mu zasílatel druhou a případně třetí upomínku, přičemž i tyto jsou zpoplatněny administrativním poplatkem ve výši 50,- Kč. Pokud příkazce ani na základě takto zaslaných upomínek dlužnou částku neuhradí, bude po něm dlužná částka vymáhána v souladu s právními předpisy.

16. Závěrečná ustanovení

a) Pokud by tato smlouva obsahovala ustanovení, které by bylo v rozporu s právními předpisy, mezinárodní smlouvu či jiného pramenu práva, budiž toto ustanovení posuzováno jako samostatné, a tudíž nemající vliv na platnost zasílatelské smlouvy a obchodních podmínek.

b) Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání, a platí do odvolání.

c) Zasílatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit, a to i bez předchozího upozornění, zpětná retroaktivita je vyloučena.